Drie Lokerse onderwijsnetten ondertekenen gezamenlijk inschrijvingsprotocol

LOKEREN. Sommige basisscholen in Lokeren, bijna alle in de rand van de stad, staan de laatste jaren onder druk omdat steeds meer ouders hun kinderen daar willen inschrijven. Ook al heeft de stad zeer recent nog gezorgd voor uitbreiding van de scholen op Staakte (nieuwbouw) en Spoele (containers), dan nog is daar eigenlijk onvoldoende capaciteit om de toevloed van nieuwe leerlingen te kanaliseren. Gevolg: overvolle klassen (sommige zelfs meer dan 30 leerlingen), wachtrijen en discussies tijdens de inschrijvingsperiodes. Zo kon het gebeuren dat er in een school geen plaats meer was voor het kind van iemand die in die school tewerkgesteld was. En onlangs nog kampeerden ouders bij de vrije basisschool Heiende om toch als eersten hun kind te kunnen inschrijven.

In het stadscentrum daarentegen lopen de basisscholen meer en meer leeg. In een persmededeling spreekt onderwijsschepen Nina Van der Sypt over een stadsvlucht, waardoor scholen in het centrum leeggezogen worden. Onderwijsinstellingen in het centrum zien dat kinderen, ook al wonen die in de buurt, toch vertrekken naar scholen in de rand. De schepen merkt op, dat ouders dikwijls zonder meer een trend volgen en voor hun schoolkeuze uitwijken naar de stadsrand, terwijl ze de scholen in hun eigen buurt minder en minder gaan kennen.
De oorzaak van dit alles is alom bekend, maar wordt door de openbare instanties tijdens vergaderingen of in publicaties hoogstens zeer omfloerst omschreven: ouders in het centrum vrezen dat, door de toevloed van allochtone kinderen in centrumscholen, de kwaliteit van het onderwijs daaronder lijdt.

Om het even of dergelijke vrees al dan niet gegrond is, feit is dat Lokerse scholen een capaciteitsprobleem hebben. Met enkele weloverwogen maatregelen wil de Stad, in samenwerking met het Lokaal Overlegplatform voor Gelijke Onderwijskansen (LOP), hieraan verhelpen.
 
protocol

Vertegenwoordigers van het Gemeenschaps-, Stedelijk en Katholiek onderwijs in Lokeren hebben dinsdag 30 november in het stadhuis een protocol ondertekend i.v.m. het inschrijvingsbeleid voor alle scholen van het gewoon basisonderwijs. In totaal zijn hier 20 Lokerse scholen bij betrokken uit het gewoon kleuter- en lager onderwijs. Schepen Van der Sypt noemde het een historisch feit dat dit protocol in goede samenspraak tussen de verschillende netten tot stand kon komen. Zij wees er ook op dat het voor een kind gunstig is wanneer het in zijn eigen buurt naar school kan gaan, in een vertrouwde omgeving met vriendjes uit de buurt, niet in overvolle klassen.
Volgens de nieuwe regeling mag het gemiddeld aantal leerlingen per klas niet meer dan 25 bedragen.
Als er in een school te weinig plaatsen zijn, wil men vanaf nu nieuwe kinderen gaan rangschikken volgens de afstand van de school naar de woonplaats van het kind, of van de school naar de werkplaats van een ouder. Daarbij heeft men gezocht naar een systeem dat rechtvaardig en controleerbaar is, waarbij wachtrijen voorkomen worden, en dat vanzelfsprekend in overeenstemming is met de geldende reglementeringen betreffende vrije schoolkeuze en gelijke onderwijskansen.

aanmelden

Voor kinderen, die nu reeds in een Lokerse school ingeschreven zijn, hoeven de ouders niets te doen. Zij kunnen gerust zijn dat daar ook volgend schooljaar plaats voor hen zal zijn. Ook voor de overgang van kleuter- naar lagere school binnen dezelfde locatie hoeft niets te gebeuren.
Het protocol geldt wel voor kinderen, die wensen te veranderen van school, of die in Lokeren of omgeving komen wonen en hier school gaan lopen, of voor kleuters die voor het eerst naar school zullen gaan. Vooraleer in te schrijven, zullen zij zich verplicht moeten aanmelden via internet, op een centraal aanmeldingssysteem (aanmelden.lokeren.be), dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen gelijke toegangskansen krijgen in alle scholen in Lokeren. Na verwerking van alle aanmeldingsgegevens zullen de ouders bericht krijgen in welke school ze kunnen gaan inschrijven. De aanmelding is dus nog geen inschrijving. Voor elk geldt ook een afzonderlijke periode: aanmelden van 7 februari tot 18 maart 2011, inschrijven van 1 april tot 15 mei 2011.
Enige uitzondering op bovenstaande is: wanneer kinderen reeds een broertje of zusje in een bepaalde school hebben, dan is wettelijk bepaald dat zij recht hebben op inschrijving in diezelfde school. Zij moeten absolute voorrang krijgen. Het protocol voorziet daarom dat dergelijke kinderen niet hoeven aangemeld te worden. Nog vóór aanvang de aanmeldingsperiode krijgen alléén zij al de kans om ingeschreven te worden, nl. van 12 tot 28 januari 2011. Als de inschrijving niet in die periode gebeurt, vervalt echter de voorrang.

Er wordt aan de ouders aangeraden om hun kind voor minstens drie scholen van hun voorkeur aan te melden. Het principe van vrije schoolkeuze blijft dus gehandhaafd, en de ouders krijgen de garantie dat de door hen gegeven volgorde van voorkeur gerespecteerd wordt wanneer in de school van hun eerste keuze geen plaats is. Ouders kunnen nooit een school toegewezen krijgen die ze zelf niet geselecteerd hebben.

Alle ouders die een kind aangemeld hebben, krijgen uiterlijk op 31 maart een mail of brief, waarin staat in welke school ze hun kind kunnen gaan inschrijven tussen 1 april en 15 mei.

Wie zijn kind niet aanmeldt in de voorziene aanmeldingsperiode, kan pas vanaf 18 mei gaan inschrijven in een school waar nog plaats beschikbaar is.

Kinderen, geboren in 2009, zullen normaal gezien volgend schooljaar voor het eerst naar de kleuterklas gaan, en moeten dus aangemeld worden februari-maart 2011. Dat geldt ook voor een kleuter, die nu nog maar net 1 jaar is, en die misschien pas met Pinksteren 2012 naar school gaat. Om ouders te stimuleren om hun kind nu al aan te melden, krijgen alle Lokerse ouders met een kind dat geboren is in 2009, reeds in december een brief in de bus met een infobrochure. Ook organisaties als Kind en Gezin of OCMW zullen hun klanten aanraden om aan te melden.

aanmeldpunten voor wie hulp nodig heeft

Wie geen internetaansluiting heeft of wie hulp nodig heeft bij het aanmelden, kan terecht bij een aantal aanmeldpunten, verspreid over de stad: scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, de brugfiguur op het stadhuis (integratiedinest), enz… Op deze locaties kunnen ouders gebruik maken van een pc met internet om hun kind aan te melden. Ook in de scholen kunnen ouders uiteraard terecht voor objectieve informatie.

Criteria voor gelijke onderwijskansen (GOK)

In de scholen waar geen plaatsgebrek is, zullen alle aangemelde kinderen ook ingeschreven kunnen worden. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen zijn, worden alle aangemelde kinderen gerangschikt.
Nieuw in Lokeren is, dat de scholen bij het rangschikken rekening houden met kinderen die beantwoorden aan de criteria voor gelijke onderwijskansen (GOK-kinderen). Dit betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken, en/of waarvan de moeder geen hoger onderwijs volgde, en/of die buitenshuis geplaatst zijn, en/of gezinnen waar iemand een studietoelage krijgt, en/of gezinnen die tot de trekkende bevolking behoort (schipperskinderen, foorreizigers...)
Duidelijk met de bedoeling om een meer heterogene spreiding van de schoolbevolking te bereiken over de Lokerse scholen, geldt in de centrumscholen een gans andere voorrangsregeling voor GOK-kinderen dan in de scholen buiten het centrum.
De scholen in het centrum geven voor de nieuwe inschrijvingen voorrang aan alle kinderen die NIET aan de GOK-criteria beantwoorden. (In extreme gevallen is het dus niet uitgesloten dat sommige allochtone kinderen niet terecht kunnen in de school van hun eerste voorkeur)
De scholen buiten het centrum daarentegen geven bij voorrang 30% van de beschikbare plaatsen aan kinderen die WEL voldoen aan de GOK-criteria. Pas nadat deze plaatsen ingevuld zijn wordt de rangorde volgens afstand toegepast.

Rangorde volgens afstand tot de school

Aangemelde leerlingen worden gerangschikt volgens afstand tot de school. Dit kan gaan over de afstand tot de woonplaats. Maar wie niet dichtbij een school woont, maar er wel dichtbij werkt, kan motieven hebben voor een bepaalde schoolkeuze. Dus kan ook de werkplaats als referentieadres gekozen worden, wat trouwens wettelijk voorzien is. Bij de aanmelding moeten de ouders aangeven welk referentieadres zij wensen. Dit moet wel altijd hetzelfde zijn wanneer zij in de aanmelding meerdere schoolkeuzes aanduiden. Het is dus niet toegelaten om voor de ene school referentieadres woonplaats te nemen, en voor een andere school referentieadres werk.
Bij de inschrijving zal ook gevraagd worden dit adres met bewijzen te staven.
Het zal dus niet meer kunnen voorkomen, dat een ouder, die in een bepaalde school werkt, daar geen plaats zou vinden voor zijn eigen kind. (Afstand werkplaats = 0).
Het referentieadres moet steeds de officiële woonplaats van het kind zijn, of de werkplaats van de ouder(s). Ook als kinderen door bvb een grootouder naar school gebracht worden, kan diens adres niet als referentie genomen worden.

Mochten er eventueel anomalieën opduiken, dan zullen deze behandeld  worden door een ‘disfunctiecommissie”. Dit zou kunnen voorkomen als men twee kinderen uit eenzelfde gezin wil inschrijven, terwijl er strikt genomen nog maar net plaats is voor één. Eén lid uit elk van de netten zetelt in deze commissie. Beslissingen moeten er genomen worden bij unaniem akkoord, en over de gekozen oplossing moet in alle openheid gecommuniceerd worden.

Gil Thys van het Lokaal Overlegplatform heeft ervaring met gelijkaardige projecten in Brussel, Gent en Antwerpen. In dergelijke steden krijgt men tot 30.000 aanmeldingen. In Lokeren voorziet men ongeveer 500 aanmeldingen. De kans dat er in Lokeren met het systeem iets zou foutlopen is volgens de heer Thys dan ook bijzonder klein, vergeleken met de grote steden.

gemeenteraad

Daags voor de ondertekening werd dit protocol ook al in de gemeenteraad goedgekeurd door de meerderheidspartijen (CD&V en Open VLD) + SP.A en Groen. Björn Rzoska, fractieleider van Groen, noemde het een zeer goed initiatief dat rekening probeert te houden met een aantal maatschappelijke tendenzen. Namens Vlaams Belang daarentegen sprak Lena Van Boven over een "wanhoopspoging om de integratie van allochtonen te forceren". Zij stelde zich vragen bij de keuzevrijheid van de ouders, en vond dat allochtonen door de voorkeursbehandeling voor broers of zussen bevoordeeld worden omdat zij meer kinderrijke gezinnen hebben. Schepen Van der Sypt antwoordde dat de voorkeursbehandeling voor broers of zussen in het protocol opgenomen is, en nu ook al geldt, omdat dit wettelijk zo voorgeschreven wordt. De vrijheid van schoolkeuze is volgens de schepen gewaarborgd, omdat ouders bij de aanmelding drie (of meer) scholen mogen opgeven. Toewijzing zal steeds gebeuren binnen die keuzes van de ouders, die ook nog altijd het laatste woord zullen hebben. Zij wees er nog op dat naar schatting maximum 5 à 10% van de aangemelde kinderen te maken zal krijgen met dergelijke toewijzing. (jdw)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en dat is ook de Beeldbank Waasland niet ontgaan. Samen met haar partners verzamelde Beeldbank Waasland de voorbije vier jaar ruim 230 foto's...

De dag van het DKO wordt voor Groot-Beveren en Kruibeke op de rails gezet door vlnr Hans De Volder, schepen Katrien Claus en Leen Janssens.BEVEREN/KRUIBEKE. Binnen de gebouwen van de Centrumschool...

TEMSE. Gisteren, donderdag 12 november, was in Temse de slotdag van het feestjaar ter gelegenheid van 20 jaar GO!. De verjaardag van het gemeenschapsonderwijs werd sinds januari gevierd met o.a....

Het gaat goed met het onderwijs in Lokeren. Het stedelijk basisonderwijs telt meer dan 1000 leerlingen.LOKEREN. Het stedelijk basisonderwijs in Lokeren kent een flinke groei. Bij start van het...

SINT-NIKLAAS. Samen met het reguliere onderwijs starten vandaag ook bijna 5000 cursisten in het deeltijds kunstonderwijs een nieuw schooljaar. Het kunstonderwijs wordt ingericht door de stad...

LOKEREN. De drie vestigingen van het stedelijke basisonderwijs in Lokeren (Eksaarde, Spoele en Skaat) tellen dit schooljaar iets meer dan duizend leerlingen. De drie scholen staan onder leiding van...