Durme wordt toeristische troefkaart voor Lokeren

Image
Durme bij Daknambrug
LOKEREN.  Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Natuur en Openbare Werken, zou op 15 juli 2008 een bezoek brengen aan Lokeren ivm met een aantal Durmegebonden dossiers. Ingevolge de gekende perikelen in de Wetstraat kon zij niet zelf present tekenen. Zij liet zich o.a. vertegenwoordigen door haar kabinetschef, de heer Van Hecke.

 

De werkvergadering tussen het Vlaams Gewest, het Provinciebestuur en het Schepencollege van de Stad Lokeren vond plaats op een wel zeer originele manier, nl. op de Durme, tijdens een vaart van Sinaai naar Lokeren met de 'Gentse Barge', reconstructie van een Gents historisch schip uit de 18de eeuw. Tot het 30-koppig gezelschap behoorden ook vertegenwoordigers van Toerisme Oost-Vlaanderen en van de Vlaamse Vereniging voor Watersport. Deze laatste met de Lokeraars Arie Van Caengehem en Fernand Van den Keybus als zeer gedreven woordvoerders.

 

Image
Bij de Gentse Barge op de Durme: de Kabinetschef en Directeur van de Vlaamse Gemeenschap met vertegenwoordigers van Schepencollege, Provincie en Vlaamse Vereniging voor Watersport.

 

Image
Minister van Staat Miet Smet
Ook van de partij: Minister van Staat Miet Smet. Burgemeester Anthuenis noemde haar in zijn dankwoord "the go between", omdat dankzij haar bemiddeling alle bevoegde partijen bij deze gelegenheid samen aan tafel konden gezet worden.

 

Uit de werkvergadering kwam de algemene conclusie dat 'de toeristische en recreatieve potenties van de Durme meer aan bod moeten kunnen komen'.

 

Ontsluiting van de Durmedijken


De Stad Lokeren en de nv Waterwegen en Zeekanaal sluiten een overeenkomst om de Durmedijken verder te ontsluiten via een fiets- en wandeldpad op de linkeroever van de Durme tussen het stadscentrum en Daknambrug. De oevers worden op een natuurvriendelijke manier hersteld. Ter hoogte van de Heirbrug komt er een voetgangers- en fietsersbrug over de Durme, die het stadscentrum via een veilige route met het buitengebied verbindt.

Stad Lokeren en Vlaamse Gewest dragen daarbij de helft van de kosten. Van burgemeester Anthuenis vernamen we dat dit voor de stad een bedrag betekent van ongeveer 400.000 euro.

 

Natuurverenigingen zoals vzw Durme blijken ondertussen niet onverdeeld gelukkig te zijn met het initiatief. Zij verkiezen de verbetering van grotendeels bestaande paden. Als reactie benadrukt de burgemeester dat alle betrokken partijen zullen worden gehoord. Er zal over de praktische uitvoering van die plannen uitgebreid en grondig worden overlegd, ook met de natuurverenigingen die in het gebied actief zijn. Dit kan volgens schepen Liebaut best gebeuren van zodra duidelijk is welke concrete toezeggingen door de hogere overheden gedaan worden.

 

Watertoerisme op de Durme


Image
Is dit de Leie? Neen: de Durme tussen Lokeren en Daknam.
Ook het uitbaggeren van de Durme kwam aan bod, om de bevaarbaarheid ervan te verbeteren. Vooral de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) is hier vragende partij. Hoewel het Vlaamse Gewest bij monde van de heer Van Hecke die nood erkent, zal het afhangen van budgetten en prioriteiten of en wanneer die uitbaggering kan gerealiseerd worden.

 

Zeker is dat er aan het einde van de Gasstraat een slipway komt, een plek waar kleinere vaartuigen op een veilige en vlotte manier te water kunnen worden gelaten. Daar heeft de nv Waterwegen en Zeekanaal zich toe verbonden.

De stad Lokeren wil in het Josephine Charlottepark graag een centrum voor watertoerisme inrichten in het bestaande gebouwtje daar. Wat meteen een stimulans zal zijn om de passantenhaven aan het park verder te ontwikkelen.
Vlaamse overheid en provinciebestuur scharen zich achter het plan. Praktische uitvoering en realiseerbaarheid moeten nog onderzocht worden.

 

Vertegenwoordigers namens het Provinciebestuur, Toerisme Vlaanderen en VVW, die aan de boottocht deelnamen, bevestigden hun overtuiging dat de geplande projecten rond de Durme heel wat mogelijkheden bieden. Volgens hen kan een en ander best vergeleken worden met de evolutie van de Leie gedurende het laatste decennium. Daar heeft men gezien dat ontsluiting van de Leieboorden en de stimulans van de pleziervaart ook een aanzienlijke ontwikkeling van de naburige horeca met zich meebracht. Studies zouden aantonen, dat elke recreant langs de Leie gemiddeld 10,90 euro spendeert. Toenemende trafiek van de pleziervaart zou de aangelande eigenaars er zelfs toe aanzetten om hun terreinen en gebouwen langs de oevers te verfraaien. Misschien wordt Daknam dus ooit nog een beetje Sint-Martens-Latem…. (jdw)

 

Lees ook:

Het knotten van wilgen. Goed voor de boom en het hout uitstekend voor de verwarming.REGIO. De vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme deed in oktober een oproep om knotwilgen te knotten en poelen te...

Door de ribbelstroken aan de Mirabrug in Hamme moeten fietsers nu meer inspanningen leveren om boven te geraken.TEMSE. Sinds kort remmen ribbelstroken het fietsverkeer op de Durmedijk in Temse en...

De afsluitdijk Pompstation Zelebaan, WestkantLOKEREN.  Meer dan een halve eeuw geleden kwamen op de Durme in Lokeren, langs de Markt en de Grote Kaai, schepen aanmeren, die de rivier waren...

Burgemeester Luc De Ryck en veerman Alin Poort aan de Durme in Tielrode.TEMSE/TIELRODE. In het kader van het Toerisme Temse levert de veerboot aan de Durme in Tielrode een belangrijk element. Het...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck vroeg in december 2007 aan Waterwegen en Zeekanaal NV hoe het zat met het beter bevaarbaar maken van de Durme en of er baggerwerken voorzien waren. Voor boottochten...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck heeft een schrijven gericht aan het bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV m.b.t. de bevaarbaarheid van de Durme. Hij verwoordt daarin zijn bekommernis omtrent de...