Gemeente Sint-Gillis-Waas negatief over dempen vijver

SINT-GILLIS/SINT-PAUWELS. Het is zeker geen alledaagse aanvraag om van een visvijver landbouwgrond te maken. Toch moest het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas dit verwerken voor een vijver die gelegen is in de Zandstraat te Sint-Pauwels. De visvijver werd begin de jaren ’70 gegraven op basis van een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning. Rond de vijver werden er een aantal aanplantingen gedaan waardoor het geheel zich heeft ontwikkeld tot een natuurlijk en biologisch waardevol biotoop.

Nu werd dus de vraag gesteld om de visput dicht te gooien en om te vormen tot een perceel landbouwgrond. In een eerste stap zou de bestaande beplanting rond de visvijver gekapt worden en daarna de visvijver gedempt. De aanvraag werd natuurlijk onderworpen aan een openbaar onderzoek van 31 oktober tot 30 november. Er werden 7 bezwaarschriften ingediend.

De aanvraag werd ongunstig geadviseerd door het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeentelijke milieuraad. Uit deze adviezen blijkt dat de beplanting rondom de plas bestaat uit zomereik, zwarte els, fijnspar en lork, met spontane verjonging van ondermeer wilg en lijsterbes. De vijver zelf vormt dan weer een geschikt habitat voor watervogels en is een belangrijk klein landschapselement in agrarisch gebied. Het geheel vormt een landschappelijke buffer met het aangrenzende tuinbouwbedrijf. Nu heeft het college van burgemeester en schepenen uit die adviezen ook een negatief standpunt ingenomen over de aanvraag voor het dempen van de vijver.

Merkwaardig is dat de aanvrager een aannemer is in grondwerken en geen agrarische of para-agrarische activiteiten uitoefent. Hij heeft dus geen nood aan landbouwgrond en het toekomstig gebruik van de te dempen vijver is onduidelijk. Evenmin kan de noodzaak van het dempen van de vijver beoordeeld worden.

Gelet op de omvang van de vijver zullen de aangevraagde werken bovendien zeer ingrijpend zijn en onaanvaardbare hinder voor de omgeving veroorzaken. Het dempen van de vijver zal onvermijdelijk wijzigingen in de waterhuishouding veroorzaken, met een vermindering van ruimte voor de watersystemen.

Het college van burgemeester en schepenen is er zich van bewust dat door het dempen van de vijver en het verdwijnen van de beplanting er ook een klein landschapselement met biologische waarde verdwijnt. Door deze werken zal er onherstelbare schade aan de natuur ontstaan die niet gecompenseerd kan worden. Het college ziet zich bijgevolg genoodzaakt om de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ongunstig te adviseren. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Algemeen beeld van de vijver en omgeving.SINT-PAUWELS. Er is weer heel wat commotie ontstaan in de Zandstraat want voor de tweede maal in evenveel jaren is er weer dreiging dat een prachtige vijver...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur heeft de aanvraag tot het dempen van een visvijver in de Zandstraat te Sint-Pauwels integraal geweigerd. Tegen de aanvraag werden tijdens het openbaar onderzoek...