Gemeenterekening 2009 ter sprake

ZWIJNDRECHT. De gemeente heeft de gemeenterekening 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. Vlaams Belang-VLOTT heeft bij monde van Ronny Dobbeleir, dankwoorden gestuurd naar de gemeenteontvanger en zijn  team voor het zorgvuldig beheren van de gelden van de gemeente en dus van de gemeenschap. Maar ook voor de degelijke informatie in verband met de rekening.

Uit de cijfers blijkt dat de rekening van 2009 met een positief saldo wordt afgesloten. Dit is wel te danken aan een uitzonderlijk dividend en de opschorting van de wegenwerken op de Kruibeeksesteenweg.
Toch had Vlaams Belang  enkele bedenkingen over de cijfers en het beleid dat er achter zit.
De werkingskosten die nu, samen met de personeelskosten, bijna 90 % van het budget opslorpen, moeten nog naar beneden kunnen. Dobbeleir: "Ondanks de vele vergaderingen van de managementteams en de besprekingen op andere niveaus, wordt er veel gediscussieerd en gebabbeld, maar rechtstreekse resultaten  brengt dat altijd niet op. Er moeten altijd keuzes worden gemaakt. De invoering bijvoorbeeld van het nieuwe logo voor de gemeente heeft veel extra kosten met zich meegebracht, zonder rechtstreeks resultaat voor de burgers."
Hij wees ook naar de geluidsinstallatie die in de gemeenteraad gebruikt wordt Na enkele maanden werd die al vervangen om een andere versie aan te kopen, die het mogelijk maakt om ook de stemming in de raad te doen, maar na twee jaar is die nog altijd niet in gebruik. Maar ze is nu toch erg nabij.

De energiekosten blijven stabiel. Hierbij stelde Ronny Dobbeleir een vraag: "Moet men zich niet eens beraden om met energiebesparende maatregelen op echt lange termijn deze kosten naar beneden te krijgen bijvoorbeeld een eigen windmolen?"

De personeelskosten blijven fluctueel, maar VL.B. weet dat naar de toekomst toe er wel een vergrijzing is van de huidige personeelsbezetting: dat resulteert in het aannemen van jonger vervangend personeel, met meer invulling van de hogere graden. –"Anderzijds", aldus Dobbeleir, "Door het steeds meer uitbesteden van karweien en onderhoud, bijvoorbeeld het groen in de gemeente, geeft dit op het vlak van de arbeiders,  een vertekend beeld op de personeelskosten in zijn geheel. De hogere bijdragen voor de pensioenregeling zullen op lange termijn ook drukken op de balans van de gemeentefinanciën."

Wat betreft de dienstverlening bekijkt hij de jaarlijkse een stijging van de bijdrage aan ‘De Lijn’. Dit moet ook betaald worden, en blijkbaar kan hier de vragende partij, namelijk de gemeente, enkel maar instemmen met de voorwaarden van ‘De Lijn’.

De hogere bijdragen voor cultuur en jeugd, door het onderschatten van al de onvoorziene uitgaven moeten dringen geëvalueerd worden. "‘Den Trechter’ is bij wijze van spreken, al drie maal herbouwd en nog steeds is de accommodatie niet zoals vooropgesteld in de eerste planning", weet het raadslid.

Wat betreft het onderhoud van de wegen : op enkel belangrijke assen wordt eindelijk een inhaalbeweging gemaakt, maar de gemeente blijft ter plaatse trappelen bij andere projecten en moet lijdzaam toezien op de planning van de Oosterweelverbinding.

"De minder belangrijke straten en verbindingswegen worden momenteel meer en meer opgelapt zonder dat er effectief werk wordt gemaakt van een permanente en degelijke infrastructuur. Staat er daarom nog voor 583 190 euro ingeschreven in de rekening voor erelonen bij  plannen van aanleg, urbanisatieplannen, actualisatie, en ruimtelijk beleid? Gerekend dat het ereloon 8 à 10 % van de geplande werken vertegenwoordigt, betekent dit dat er nog voor meer dan 6 miljoen euro werken in de lift staan, die allemaal moeten bekostigd worden. In die werken zitten ook een groot deel van de rioleringswerken, maar ik heb er mijn twijfel over, dat, ondanks de hoge saneringsbijdrage, deze gemeente in staat is tegen het einde van haar legislatuur nog een positief saldo te kunnen voorleggen, als ze alles wil en kan verwezenlijken dat ze in haar beleidsnota heeft beloofd."

Uit de jaarrekening zijn ook nog andere klemtoontjes te leggen. Blijkt dat in de begroting nog heel wat ongebruikt krediet stond, wel ter grootte van 1,13 miljoen euro.
De schuldenlast daalde.
In 2009 was er nog het rendement van een goede belegging maar die is eind 2009 verlopen.
70 tot 75 % van de onroerende inkomsten komen van de bedrijven.
Het water wordt duurder per kubieke meter. Men heeft de verbruikers aangezet om meer hemelwater (regenwater) te gebruiken en nu ze dat ook doen, blijkt er te weinig verbruik van kraantjeswater te zijn en vandaar dat het duurder werd. De prijs wordt op een andere manier berekend.
De gemeenteontvanger heeft er op gewezen dat Zwijndrecht geen belastingsparadijs is zoals velen wel denken en zeggen.
Het OCMW kwam financieel rond. De grote toevloed van steunzoekers zoals in Antwerpen kwam er niet. Toch kost het OCMW aan de gemeente zeer veel.
Omdat er veel gemeentelijke diensten zijn, is er ook veel personeel nodig. 60 % van de kosten zijn voor personeel. Bij de politie is dat zelfs 90 %. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

gemeenteraadslid Walter De WulfZWIJNDRECHT. Bij het voorleggen van de gemeenterekening krijgen de fracties de gelegenheid om in de gemeenteraad hun zegje te doen. Voor Open Vld was het Walter De...