Uit de Kruibeekse gemeenteraad (1)

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet alles voor u op een rij:

eindejaarstoelage 

Het gemeentepersoneel, dat in dienst was tijdens de referentieperiode van 1 januari tot 30 september 2008 zal een eindejaarstoelage krijgen.

kerkgebouw

Het budget 2009 van de kerkfabriek O.L.Vrouw ten Hemel Opgenomen te Kruibeke werd kerkraad in gunstig geadviseerd door het Bisdom te Gent op 24 september 2008. Dit budget 2009, opgemaakt conform het meerjarenplan 2008-2013, vergt geen exploitatietoelage van de gemeente.
Er wordt evenwel voorzien in een investeringstoelage van 150.480 euro, voor de werken aan het kerkgebouw.


OCMW

Door het OCMW  werd op 14 oktober een wijziging nr. 1 aan de begroting van het dienstjaar 2008 goedgekeurd. De gemeentelijke tussenkomst voor het OCMW wijzigt niet en blijft staan op 3.390.199 euro.

Mercator Brass

Het college van burgemeester en schepenen heeft, aan de muziekmaatschappij Mercator Brass, op basis van de nieuw ingediende volledige prestatielijst voor het dienstjaar 2007, eenmalig een bijkomende toelage van 360 euro, zijnde 3/10e van 1200 euro, toegekend.

chiro

Het jeugdwerkinitiatief Chiro De Spiraal heeft een tekort aan ruimte om hun materiaal op te bergen. Om aan dit probleem een oplossing te bieden werd materiaal aangekocht. Aangezien deze aankoop niet in aanmerking komt voor een van de in het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 opgenomen subsidiereglementen, heeft de gemeente nu gezorgd dat Chiro De Spiraal voor het jeugdwerkinitiatief een eenmalige toelage van 1.250 euro als tussenkomt in deze kosten krijgt.


zonne-energie

Het geven van subsidies  aan mensen die zonneboilers en fotovoltaïsche panelen aankopen en plaatsen is zowat algemeen geworden in de gemeenten. Ook in Kruibeke is dat zo. Het oude subsidiereglement wordt  nu aangepast en het subsidiebedrag wordt forfaitair vastgelegd en afgerond op 500 euro.. Tegelijk wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook de aanvraagprocedure te wijzigen. Een aanvraag dient voortaan niet meer ingediend te worden vóór de werken, maar mag nadien aangevraagd worden, mits voorleggen van de factuur. Het oude reglement wordt opgeheven.

milieu

In verband met het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen werd een  samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 ondertekend waardoor de gemeente de mogelijkheid krijgt om voor elke subsidieaanvraag van particulieren 250 euro eurosubsidies te ontvangen, wanneer de gemeente zelf minstens 500 euro subsidies geeft voor een installatie. Om tevens de particulier te stimuleren om veel regenwater te gebruiken, wordt de subsidie opgetrokken naar 600 euro en 700 euro wanneer respectievelijk 2 en 3 aftappunten worden aangesloten.

Ook hier moet een aanvraag voortaan niet meer ingediend te worden vóór de werken, maar mag nadien aangevraagd worden, mits voorleggen van de factuur.

Dat geldt ook voor de aanleg van een groendak. Hier krijgt de gemeente van de Vlaamse overheid voor elke subsidieaanvraag van de particulieren, een subsidie van 31 euro per m². Maar dan moet de gemeente zelf ook aan de particulier een subsidie geven van minstend 31 euro/m² voor de aanleg van een groendak. In het oude reglement gaf de gemeente slechts 28 euro/m². Daarom diende het oude reglement te worden aangepast.

straatnaam

In het parkgebied 'Hof in de Kerkhoeck' tussen de Langestraat en de Nieuwe Kerkstraat, te Kruibeke werd een nieuwe verkeersweg aangelegd. En die moest nog een naam krijgen. Na advies van de gemeentelijke raad voor cultuur en vrijetijdsbesteding en de Heemkundige Kring Wissekerke, werd een dossier opgemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin werd voorgesteld om die nieuwe weg “Kerkhoekstraat” te noemen. Zo kreeg Kruibeke er weer een nieuwe straatnaam bij.


De Vliet

De gemeente heeft een overeenkomst met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) afgesloten rond het beheer van de uitwateringconstructie op de Vliet te Rupelmonde naar de Schelde. De Vliet mondt, via de getijdenmolen, uit in de Schelde. Om de uitwatering naar de Schelde toe te regelen werd door een uitwateringsconstructie geplaatst. Omdat er met betrekking tot het beheer en de bediening van deze uitwateringsconstructie geen duidelijke afspraken werden gemaakt tussen gemeente en Waterwegen en Zeekanaal omtrent het beheer. (rd)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet ze voor u op rij.