Sportverenigingen op weg naar subsidies

Image
Kato Snauwaert van de gemeentelijke sportdienst, die met een powerpointprojectie duidelijk de nieuwe subsidiëringwijze voorstelde.
KRUIBEKE. Door de gemeentelijke sportdienst werd een nieuw reglement voor de erkenning van sportverenigingen binnen de gemeente Kruibeke opgesteld dat regelrecht leidt naar een degelijke subsidiëring. Het kadert in een Sport voor Allen-beleid. In aanwezigheid van de sportclubs verduidelijkte sportfunctionaris Kato Snauwaert het ganse reglement.

Sportschepen Dirk De Ketelaere verwelkomde alle clubs maar kon nog geen planning voor 2009 voorleggen vermits er nog geen begroting was. Toch meldde hij dat er een tweede sporthal komt en in Kruibeke een voetbalveld in kunstgras. De sporthal komt er zeker maar nog niet in 2009. De gele procedure wordt nu op gang gebracht en verwacht wordt in 2010 de plannen ten uitvoer liggen. In de Dulpop worden de kleedkamers en de toiletten  gerenoveerd. Deze werken, staan al op de rol.

Image
Schepen van sport Dirk De Ketelaere verwelkomde alle aanwezige sportclubs in de kelderzaal van de Brouwerij.

Met ingang van 1 januari 2009 verleent de gemeente binnen de perken van het begrotingskrediet en onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid, subsidies aan erkende Kruibeekse sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie. Maar die verenigingen moeten ook maatregelen en acties ondernemen die rechtstreeks gericht zijn op de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders zelf, de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak. Het jeugdsportbeleid staat voorop en dat voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Maar heel simpel wordt het allemaal niet als men de omschrijving, die wordt voor gehouden er bij neemt: De jeugdsportbegeleider is de sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging. De jeugdsportcoördinator is de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het sportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

De subsidies bestaan uit subsidies voor sporttechnisch kadervorming en subsidies voor kwaliteitsbegeleiding in de jeugdsport.Deze subsidie omvat:
- Het werkelijk betaalde bedrag van het inschrijvingsgeld voor het behalen van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool of een ander getuigschrift, erkend door de Vlaamse Trainersschool, door de jeugdsportbegeleider of door de jeugdsportcoördinator;
- Het werkelijk betaalde bedrag van het deelnamegeld van bijscholingen door de jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator;
- Het werkelijk betaalde bedrag voor het organiseren van opleidingen/bijscholingen voor de eigen jeugdsportbegeleiders;
- Het werkelijk betaalde bedrag voor het organiseren van sporttakoverschrijdende opleidingen/bijscholingen waaraan andere jeugdsportbegeleiders kunnen deelnemen.

De subsidies voor kwaliteitsbegeleiding in de jeugdsport worden aan de erkende Kruibeekse sportclubs toegekend op basis van punten. De waarde van de punten wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare budget en het totaal aantal punten toegekend van de goedgekeurde dossiers.

De punten worden toegekend op basis van het diplomaniveau van de trainers die de trainingen (op gemeentelijk grondgebied) begeleiden.  Als we het zo bekijken zullen de clubs serieus werk hebben om mensen in dienst te krijgen die punten kunnen pakken:
7 punten: jeugdcoördinator met specifiek diploma
2 punten: jeugdcoördinator zonder specifiek diploma
7 punten: federaal trainer of toptrainer in de betrokken sporttak
7 punten: licentiaat L.O. of VTS gediplomeerde A- Trainer in de betrokken sporttak
6 punten: regent L.O. of VTS gediplomeerde B- Trainer of instructeur in de betrokken sporttak
4 punten: VTS gediplomeerde initiator in de betrokken sporttak
3 punten: sportmonitor of VTS-aspirant-initiator in de betrokken sporttak
2 punten:  monitor zonder diploma, met minimum 3 jaar ervaring in de betrokken sporttak
De subsidies zullen jaarlijks worden uitgekeerd in de maand december voor alle goedgekeurde aanvragen die uiterlijk op 15 september ingediend werden op de gemeentelijke sportdienst.

De voorziene subsidies zijn te verdelen volgens de reglementen die vooral naar de kwaliteit gericht zijn. Enkel erkende verenigingen komen er voor in aanmerking. Zij moeten minstens 10 leden tellen en 50 % van het moeten Kruibekenaar zijn. Ook moet de helft van de activiteiten in de gemeente plaatsvinden tenzij er er voor de sporttak geen accommodatie is voorzien. Zo kan er wel een  Zwemclub zijn maar die aan sport doet in Beveren of in Temse omdat Kruibeke geen zwembad heeft. De vereniging moet 26 weken actief zijn per jaar met minstens 1 activiteit per week. Ze moet ook verplicht een verzekeringspolis hebben afgesloten.

Om de subsidies te kunnen krijgen moet de vereniging ook zijn aangesloten bij een erkende sportfederatie, die ook door Bloso is aanvaard. Dat maakt dat bv. een liefhebbersvoetbalclub die is aangesloten in de de voetbalcompetitie ‘Het Land van Beveren” uit de boot valt want dat is geen officieel erkende federatie.

Image
Een deel van de aanwezige clubleiders.

Het is in Kruibeke lang niet voor iedere sportvereniging het geval dat zij zijn aangesloten bij een federatie. Trouwens, daarbij aansluiten kost ook geld. 2009 wordt een overgangsjaar maar in 2010 moet iedereen in orde zijn voor Bloso.(Rolf Duchamps)