Ministers van Volksgezondheid willen een degelijk alcoholbeleid

ImageREGIO. In juli hebben de Ministers die Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben een gemeenschappelijke verklaring afgelegd betreffende het toekomstige alcoholbeleid. Dat rond het alcoholgebruik iets moet gedaan worden blijkt ook wel uit de politieberichten op Waaskrant.be. Daarin lezen we vaak dat een bestuurder werd onderschept die te veel gedronken had en zijn rijbewijs moest inleveren.

 

Door een Protocolakkoord van 31 mei 2001 rond de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs,werd de Cel Gezondheidsbeleid Drugs, opgericht. Er werd toen ook een Nationaal Alcohol Actie Plan uitgewerkt. De prioritaire maatregelen te formuleren in de strijd tegen het problematische gebruik van alcohol.

 Met die elementen voor ogen kwam de  Interministeriële Conferentie Volksgezondheid met de Federale  Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  L. Onkelinckx de Vlaamse Minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin S. Vanackere en ook de ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen overeen om een Verklaring af te leggen. Ze stelden de nood vast aan een geïntegreerd beleid, inzake alcohol.

 

Zowel de nationale als de internationale instanties worden zich steeds meer bewust van de kwalijke gevolgen van alcoholgebruik. Bepaalde internationale organismen hebben derhalve verschillende studies en projecten gewijd aan de strijd tegen het problematische gebruik van alcohol.


De 58ste Wereldgezondheidsconferentie van 25 mei 2005, vroeg in een  resolutie aan de lidstaten om strategieën en efficiënte programma's uit te werken en in werking te brengen om de negatieve gevolgen van aan alcoholgebruik gerelateerde schade te verminderen.

 

De Europese Unie heeft eveneens talrijke inspanningen geleverd met het oog op het instellen van een geïntegreerd beleid inzake alcohol. Er werd geopteerd om een gemeenschappelijke strategie uit te werken. België vond de strijd tegen het problematische gebruik van alcohol primordiaal.


Er zijn ook cijfers bekend. In het gamma van de psychoactieve stoffen, wordt alcohol in België het meest gebruikt. In de laatste gezondheidsenquête van 2004 verklaarden 84 % van de Belgen van 15 jaar en ouder dat ze in de loop van het afgelopen jaar alcohol gebruikten Meer algemeen ligt dit gebruik bovendien hoger bij mannen dan bij vrouwen. In 2003 dronk de Belg gemiddeld 8,8 liter zuivere alcohol. Inzake alcoholgebruik plaatst België zich binnen het Europees gemiddelde.

 

In dezelfde gezondheidsenquête van 2004 hebben 18 % van de Belgen verklaard dat ze regelmatig alcohol misbruikten (meer dan 6 glazen op dezelfde dag, minstens 1 keer per maand). Dit percentage veranderde niet significant tegenover 1997. Het zijn vooral de jongeren (15-24 jaar) die regelmatig te veel alcohol gebruiken, evenals de mannen, die drie keer meer dan de vrouwen misbruik van alcohol maken. De Belgen zouden regelmatiger overmatig alcohol gebruiken dan het Europees gemiddelde. Volgens de gezondheidsenquête had 8% van de Belgen in 2004 een alcoholprobleem.

 

Jongeren beginnen reeds zeer vroeg alcohol te gebruiken. Drievierden van de Vlaamse leerlingen van 13 jaar hebben reeds alcohol gebruikt en deze verhouding gaat naar 85 % bij de leeftijd van 14 jaar (of nog : 63 % van de jongeren van 12 jaar). 15 % van de 15 tot 16-jarigen vermelden dat ze voor hun 13de verjaardag al eens dronken waren (11 % van de meisjes en 20 % van de jongens). 5 % van de jonge Brusselaars en 8 % van de jonge Walen van 15 tot 24 jaar zijn van mening dat ze van alcohol afhankelijk zijn. De jonge Belgen van 15-16 jaar zijn, samen met de jonge Nederlanders, Oostenrijkers en Maltezers van dezelfde leeftijd de Europeanen die het vaakst alcohol gebruiken.


Cijfergegevens zijn essentieel om de problematiek af te bakenen en om er zo adequaat mogelijk op te kunnen antwoorden. Er zijn studies bezig en die zouden het mogelijk moeten maken dat men nieuwe cijfers verkrijgt. Het betreft onder meer de gezondheidsenquête die op 19 mei 2008 werd gelanceerd  en een studie, gesteund door de Gemeenschappen. Cijfers in verband met de publieke uitgaven voor Gezondheid inzake drugs ontbreken echter. De ministers van Gezondheid zijn het eens over de noodzaak van een studie die dergelijke gegevens verzamelt.

De sociale evoluties betreffende het gebruik van alcohol zullen echter ook permanent moeten bestudeerd worden. Men zal bovendien de efficiëntie moeten bestuderen van de bestaande preventie- en behandelingsprogramma's.


De Ministers formuleerden hun visie en doelstellingen voor het beleid dat ze willen voeren:

- De aan alcohol gerelateerde schade voorkomen en verminderen;

- Het onaangepaste, buitensporige, problematische en risicovolle gebruik van alcohol bestrijden en niet alleen de afhankelijkheid ervan;

- Een beleid voeren dat gericht is op risicogroepen en op risicosituaties.

 

In een volgende aflevering hebben we het over de maatregelen die de ministers willen nemen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

REGIO. Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid met de Federale  Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  L. Onkelinckx de Vlaamse Minister van Welzijn,...