Toch positief advies uitbreiding autobusbedrijf Waaslandia

VRASENE. Niettegenstaande heel wat protest heeft het college van burgemeester en schepenen een positief advies uitgebracht naar de Bestendige Deputatie aangaande de voorliggende milieuvergunningsaanvraag. Vandaag een negatief advies uitbrengen zou volgens het college, volledig in tegenspraak zijn met de opheffing van de zonevreemdheid van het bedrijf enkele jaren terug.

 

Het autobusbedrijf Waaslandia aan de Mosselbank te Vrasene bestaat reeds tientallen jaren en was langzaam uitgegroeid tot een bedrijf met een zestigtal autobussen bestemd voor openbaar vervoer. Het was voorheen gevestigd op twee locaties in Vrasene maar heeft vorig jaar alle activiteiten geconcentreerd op één locatie. Het bedrijf had tot op heden slechts een milieuvergunning voor 27 autobussen die nog loopt tot 2018.

 

De bestemming van de gronden werd een drietal jaren geleden gewijzigd door het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven - fase 1A.  Hierdoor werd de bestemming van de betrokken percelen gewijzigd in een zone voor nijverheidsgebouwen en aanverwante voorzieningen, een zone voor private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen, een bufferzone en een zone voor bebouwing in functie van de bedrijfsvoering met alles er op en er aan. 

 

Schepen van Openbare werken en Leefmilieu Luc Maes keek terug naar het verleden: "Deze BPA werd opgesteld om het bedrijf, samen met vele andere zonevreemde bedrijven, verder te kunnen uitbaten in de dorpskern van Vrasene. Het gaat vooral om historisch gegroeide bedrijven. Indien al deze bedrijven zich zouden moeten hervestigen zou er opnieuw een groot gebied van de resterende open ruimte in beslag worden genomen. Bovendien zou de mobiliteit nog toenemen omdat de werknemers zich een heel stuk verder moeten verplaatsen. Ook de bussen moeten zich ook dan dagelijks naar de dorpskernen begeven om de dienstregeling van de Lijn te kunnen verzekeren."

 

Voor de huidige milieuvergunningsaanvraag is er bij de dienst milieubescherming van de gemeente geen enkele klacht tegen de uitbating geregistreerd. In de lopende procedure zijn er een zestigtal klachten ingediend. De nieuwe stelplaats is trouwens veel verder weg van de bewoning gebouwd om de overlast van warmdraaiende bussen sterk te verminderen.

 

Luc Maes: "Toch heeft het college naast de gebruikelijke voorwaarden twee belangrijke bijzondere voorwaarden geformuleerd. De druk van betreffend bedrijf op de onmiddellijke omgeving is sinds de vorige milieuvergunning als stalplaats voor 27 voertuigen, ontegensprekelijk sterk gestegen, vooral op niveau van verkeersimpact en de hiermee gepaard gaande geluids- en emissieoverlast. Het is daarom ook aangewezen om het gevraagde aantal voertuigen  van 60 stuks naar de toekomst toe te beschouwen als een absoluut maximum."

 

Maar nog naar de toekomst toe en denkend aan de ligging van de stelplaats in volle woongebied kan de problematiek van het fijn stof oplaaien door de dieselmotoren. Daarom vond het Beverse schepencollege dat het aangewezen is dat de exploitant bij vervanging en uitbreiding van het bestaande wagenpark de voorkeur geeft aan hybridemotoren of gelijkwaardige emissiearme technieken. Hierdoor zal de geluidsimpact van (warm)draaiende bussen naar de omgeving toe eveneens verder beperkt worden. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

VRASENE/BEVEREN. De uitbreiding van de stelplaats voor de autobussen Waaslandia aan de Mosselbank te Vrasene blijft wel degelijk voor beroering zorgen. Wanneer in het kader van de...

VRASENE/BEVEREN. Vlaams Belang wil dat er werk wordt gemaakt om zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Vrasene te houden. Maar ook de bedoeling van Autobussen Waaslandia om de stelplaats uit...