Bibliotheek wordt omgevormd tot modern info- en mediacentrum

Image
Schepen Lieve Van Daele, Griet Geerinckx van de Jeugdbib en bibliothecaris Dirk Smet.
SINT-NIKLAAS. Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht om de Stedelijke Bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein te moderniseren. Wat niet wil zeggen dat het uitzicht van het gebouw een andere look zal krijgen. Neen, het gaat hem vooral om een herschikking binnen in. Het gebouw aan het Hendrik Heymanplein is na bijna 35 jaar dringend toe aan renovatie. Er dient daarvoor een totaalconcept uitgewerkt te worden.

Een publieksvriendelijker opstelling van de diverse collecties en de nieuwe opdrachten maken dat de huidige beschikbare ruimte niet volstaat om zowel de bibliotheek als het archief te blijven huisvesten. Het tweede witboek voor Sint-Niklaas stelt ook dat de bibliotheek van de 21ste eeuw een kwalitatieve verblijfplaats moet worden met grotere leeszalen, internetmogelijkheden, vertelhoek, cafetaria…
Schepen van Cultuur Lieve Van Daele en bibliothecaris Dirk Smet, lichtten de bedoelingen toe.

 

De schepen wees er eerst en vooral op dat het moderniseren en automatiseren zeker niet zal meebrengen dat de dienstverlening in de bib zou verminderen. Integendeel, de dienstverlening naar het publiek toe zal uitbreiden. Weliswaar komt er een zelfuitleenbalie waar de lezer voor zichzelf zorgt. Deze nieuwe balie voor de volwassen- en jeugdafdeling, komt er nog dit jaar. Alles moet natuurlijk nog gelabeld worden. In de eerste fase zullen de klassieke balies blijven bestaan, maar krijgt het publiek daarnaast de gelegenheid om boeken uit te lenen via die zelfuitleenbalie. Hiermee hoopt de bibliotheek de wachtrijen aan de balies aanzienlijk te verkorten. Volgend jaar zal de discotheek volgen.

 

In 2010 wordt ook het gebouw zelf aangepakt. Naast investeringen om het energiezuinig te maken, zal de bibliotheekruimte totaal anders worden ingericht. Het onderscheid tussen de klassieke afdelingen zal vervagen en wel in die zin dat de drie afdelingen, volwassenen - jeugd - discotheek, niet apart meer zijn maar één geheel zullen vormen.


Er zal meer plaats zijn voor studie en ontmoeting. Een leescafé staat eveneens op het programma. De klassieke uitleenbalies zullen dan verdwijnen en plaats maken voor een centrale balie en volledige zelfuitleenfaciliteiten.

Tegelijk zal ook de dienstverlening via internet worden uitgebreid. Niet alleen raadpleging van de catalogus, maar ook reservaties via het internet moeten mogelijk worden gemaakt, en dat tegen 2009. Daarmee wil de stad de nieuwste softwaremogelijkheden benutten door aan te sluiten bij het Provinciaal BibliotheekSysteem1 Oost-Vlaanderen waar o.a. het gebruik van Elektronische Identiteitskaarten hoort.

 

Maar om tot dat Provinciaal Systeem toe te treden is het afschaffen van het inschrijvingsgeld een voorwaarde. Voor de stadskas is dat zeker een aderlating maar om toch één ander financieel te kunnen boeken worden de boetes aangepast. Gratis naar de bib, is dus weggelegd voor hen die geen boete oplopen door bv. te laat een boek of dvd binnen te brengen. Wat aan inkomstyen verloren gaat door het gratis inschrijvingsgeld zal door de boetes wat moeten gecompenseerd worden. De tarieven zullen worden opgetrokken maar wel op een rechtvaardige manier.
De berekeningswijze wordt anders en per dag berekend worden. Nu is dat per week. Maar de ontlener heeft het zelf in handen: wie alles tijdig terug brengt zal dus volledig gratis lid zijn van de Stedelijke bibliotheek. 

 

Klantvriendelijkheid is het uitgangspunt van de publiekswerking in de bibliotheek. De openingsuren zullen ook in de toekomst aangepast worden aan de noden van het publiek. Door te investeren in informatica, zelfuitleenbalies, centrale inleverbussen, een balie voor inschrijvingen en andere transacties en infopunten voor publieksbegeleiding zal nog verder gewerkt worden aan klantvriendelijkheid.


De vernieuwde bib moet een ontmoetingscentrum zijn. Dat staat vast. Daarom dat het cafetaria een leescafé zal worden waar in alle gezelligheid kan gelezen worden bij een koffie, frisdrank of biertje? Een trend die ook in Beveren bij de nieuwe bib wordt gevolgd naar de cafetaria van CC Ter Vesten toe. Stadsarchitect Steel wil dat leescafé onderbrengen waar nu de Jeugdafdeling is. Er zou een toegang langs buiten zijn en ook ’s avonds zou het café kunnen gebruikt worden voor allerlei activiteiten.

 

Er wordt ook in de bibliotheek meer ingezet op het aanspreken van nieuwe doelgroepen, met behoud van de huidige gebruikers. Bijzondere aandacht zal gaan naar jonge gezinnen, senioren en ‘afhakers’. De samenwerking met de scholen wordt geïntensifieerd, zowel wat de reguliere werking betreft als naar aanleiding van specifieke projecten ter promotie van het aanbod in de bibliotheek. De samenwerking met andere socio-culturele actoren op verschillende niveaus (cultuurspreiding en -participatie) wordt uitgebreid. In dit kader zullen leesgroepen nog meer structureel geactiveerd, gestuurd en ondersteund worden.

De bibliotheek van Sint-Niklaas realiseerde in 2007 ongeveer 750.000 uitleningen waarmee ze op Vlaams niveau zeer goed scoort. Alles samen werken in de Stedelijke openbare Bibliotheek 63 personen.

 

De geplande investeringen moeten de koppositie van de stedelijke bibliotheek ook in de toekomst blijven garanderen. Het totaal budget is geraamd op ongeveer 850 000 euro voor de hoofdbibliotheek en 545.000 euro voor het filiaal Nieuwkerken waar in 2009 een nieuwbouw voorzien is zodat er aan de jarenlange tijdelijke huisvesting een eind komt. Ook het nieuwe meubilair is in dat bedrag voorzien.

 

In de hoofdbib behoren bij de mogelijkheden: centrale balie met volledige zelfuitleen/inname faciliteiten, inleverbus, vernieuwde publieksvriendelijke opstelling, energiezuinige verwarming en verluchting (verlichting was al aangepakt) en eventueel ook de mogelijkheid tot introductie van duurzame energie: zonnepanelen.

 

Wat de filialen betreft zal dat van Belsele heel binnenkort opgefrist worden. Voor de filialen in het centrum zullen acties ondernomen worden om het aanbod ruimer bekend te maken. Het filiaal aan het Waasland Shopping Center (Kapelstraat) kampt met parkeerproblemen maar uit contacten met de directie blijkt dat er toch mogelijkheden voor heropleving zijn. Biblioteehwezen én directie zullen samen onderzoeken hoe het filiaal in het Shopping Center kan geïntegreerd worden.

Het filiaal aan de Paddeschootwijk is vrij klein en ligt al bijna 10 jaar ter discussie of het nog wel rendabel is als filiaal. De kans op sluiting is reëel. (Rolf Duchamps)