Versoepeling huisvestingsregels bij gezinshereniging niet op applaus onthaald

REGIO. Bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding heeft men altijd gezegd dat al wie wettig verblijft in ons land, zijn gezinsleden de kans moet kunnen bieden om bij hem of haar te wonen. Het is dus zo dat niet-Europeanen met een duurzaam verblijf in België hun meerderjarige man of vrouw met hun minderjarige kinderen die ten laste zijn, kunnen laten overkomen. En dus hier wonen.

Vanaf 30 juli dit jaar zijn er nieuwe criteria voor aanvragen van gezinshereniging in het kader van de Verblijfwet. Daar wordt bij gesteld dat gezinshereniging kan  als er een stabiel karakter van de relatie is: wanneer de partners bewijzen gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken op legale wijze in België of een ander land te hebben samengewoond of wanneer de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste 1 jaar kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden, dat zij elkaar voorafgaand aan de aanvraag driemaal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen of wanneer de partners een gemeenschappelijk kind hebben.

Natuurlijk als er een gezinshereniging komt dan moeten die gezinnen ook wonen. Die huisvestingsregels werden nu federaal versoepeld en dat is bij minister Freya Van den Bossche niet goed onthaald. Zij zal onderzoeken welke juridische stappen mogelijk zijn tegen die federale versoepeling van de huisvestingsregels. "De gemeente verliest door die wijziging een instrument om preventief aan woningkwaliteit, meer bepaald aan overbewoning, te werken. Ik betreur dat enorm," aldus de minister in de commissie, "De druk die daardoor op voornamelijk de steden wordt gelegd, is ongelooflijk. Ik vind het niet alleen jammer maar ook onbegrijpelijk mocht er geen manier worden gevonden om daar iets aan te doen."

De federale overheid scherpte in 2006 de wetten over gezinshereniging voor niet-EU-burgers aan. Een geregulariseerde vreemdeling die zijn familie wilde laten overkomen was verplicht te bewijzen om over voldoende woonruimte te beschikken voor elke nieuwkomer. Hiertoe diende deze een attest voor te leggen, waarin het stadbestuur na controle bevestigde dat de aanvrager beschikte over een woning die voldeed aan alle kwaliteitsnormen én voldoende groot was.
Deze gemeentelijke controles waren bijzonder nuttig, want recente cijfers van N-VA Kamerlid Theo Francken toonden aan dat van de 1500 controles die stad Antwerpen vorig jaar uitvoerde bijna 10% negatief waren.

Een recent KB van de federale regering schafte die regeling met één pennetrek af. Vanaf nu volstaat het dat de vreemdeling een huurcontract of eigendomsbewijs voorlegt. Of de bewuste woning groot genoeg is voor de hele familie, of alle veiligheidsnormen worden gerespecteerd, wordt niet meer gecontroleerd.

Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) die minister Van den Bossche over deze problematiek ondervroeg zei: "De steden verliezen een belangrijk controle-instrument en moeten vanaf nu automatisch het benodigde attest afleveren. Als klap op de vuurpijl zullen de gemeentebesturen die naderhand vaststellen dat de vreemdeling niet beschikt over een geschikte woning hiervoor gestraft worden. Als zij een uithuiszetting gelasten wegens overbewoning moeten zij immers zelf instaan voor de herhuisvesting van het hele gezin."

De minister kondigt dus aan te onderzoeken welke juridische stappen er mogelijk zijn. De N-VA steunt dit standpunt en hoopt dat de Vlaamse regering alles uit de kast zal halen om deze onzalige beslissing tegen te gaan. "Dit federale wanbeleid ondergraaft eens te meer de leefbaarheid van de Vlaamse centrumsteden en speelt de huisjesmelkers helemaal in de kaart," aldus Marc Hendrickx.(Rolf Duchamps)