Actiecomite Zwijndrecht bekeek een rapport rond Oosterweelverbinding

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar waarde. Er ligt nu een Milieueffectenrapport voor  met een voorlopig ontwerp.

Het Actiecomite Zwijndrecht ijvert al meer dan twee jaar om, bij de uitvoering van dit Masterplan, te zorgen dat het onderdeel "Oosterweelverbinding", een keuze wordt gemaakt die de leefbaarheid van Zwijndrecht en Burcht ten goede komt.Vooral met betrekking tot de uiteindelijke keuze van het tracé waarlangs deze Oosterweelverbindng moet lopen, is al heel wat te doen geweest.

 

Woordvoerder van het Comite Danny Van Hove zei hierover: "Het Actiecomite is enerzijds tevreden dat zowel het 'Middentracé' als het 'tracé Staten-Generaal', in de conclusies van het rapport worden weerhouden als de meest geschikte inplanting.  Eerdere voorstellen, om deze verbinding rakelings langs de bestaande bebouwing te laten lopen, worden nu 'gelukkig' definitief opgeborgen.".  Belanrijk is ook dat het rapport duidelijk maatregelen eist om de geluidshinder teniet te doen,  dit niet alleen langs de nieuw aan te leggen infrastructuur maar ook langs de huidige wegen E17 en  N49.


Toch is er volgens Van Hove een grote "maar" bij: "De plannen, die nu voorliggen, de zogenaamde 'optimalisaties', zijn geen verbeteringen maar een aanzienlijke achteruitgang met de oorspronkelijk voorgestelde ontwerpen.  Indien het ontwerp wordt uitgevoerd zoals het nu voorligt, zal de leefbaarheid van Zwijndrecht in belangrijke mate verslechteren."


Daarom wijst het Actiecomite naar wat het wenst: het uiteindelijke tracé mag niet dichter bij de bestaande bewoning komen dan de huidige infrastructuur.  In beide voorgestelde tracé verdwijnt bijna de helft van het Vlietbos en dat is een voor Zwijndrecht belangrijke groene buffer en recreatiegebied.  Onaanvaardbaar voor het Actiecomite. Daarnaast dient de nieuw aan te leggen parallelweg ten noorden van de N49 worden aangelegd en niet ten zuiden, in de onmiddellijke nabijheid van bewoning.


In de ontwerpen, zoals voorgesteld, worden tolpleinen voorzien.  Iets dat in het jaar 2010, wanneer deze Oosterweelverbinding operationeel wordt, niet meer nodig zal zijn, zoals nu reeds blijkt in een aantal projecten, bijvoorbeeld in Londen. Het is dus  extra ruimte die niet hoeft te worden gebruikt.


Ter hoogte van de bestaande verbinding E17 en N49 staat een brug ingetekend.  Het vrachtvervoer, dat deze 'hindernis' moet nemen, zal zorgen voor een onaanvaardbare toename van de geluidshinder.  Nogmaals onaanvaardbaar.  De ganse infrastructuur moet zo worden uitgewerkt dat geen bijkomende hinder wordt gecre?d op het vlak van geluid en  uitzicht.


Een eventuele sluiting van de op- en afritten in Zwijndrecht en Linkeroever zal leiden tot een verhoging van de verkeersonveiligheid in Zwijndrecht, vooral door toename van het sluipverkeer.  Ook de op- en afrit Kruibeke moet behouden blijven alsPark and Ride functie.


Danny Van Hove besluit bij het bespreken van de huidige toestand:  "Zoals blijkt, is er nog heel wat werk te verrichten.  Al meer dan twee jaar voeren wij actie en wij zijn zeker nog niet moe maar strijdbaarder dan ooit.  In heel dit dossier hebben wij ons steeds constructief opgesteld. Nu  verwachten wij, dat de beleidsmakers respect hebben voor onze eisen, voor onze gerechtvaardigde vragen."


Op woensdag 17 november wordt het Actiecomite Zwijndrecht ontvangen door Vlaams minister voor mobiliteit,  Kathleen Van Brempt.(RD)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. "Wij voelen ons belogen en bedrogen", aldus woordvoerder Danny Van Hove van het "Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht". Het comite ijvert voor...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...